Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

legeeend
0334 9e3d
Reposted fromeanna eanna viainsanedreamer insanedreamer

November 04 2018

legeeend
8593 dfc1 500
Reposted frommetropolis metropolis viainsanedreamer insanedreamer
4321 4c7e 500

October 29 2018

9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawiksz wiksz
legeeend
8080 8942 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashampain shampain
legeeend
0176 7195 500
Witkacy, [Autoportret]: Zadość uczyni tylko zupełn[y] pokój i samounicestwienie
1939, ołówek 21x34 cm
[Polona]

October 15 2018

legeeend
legeeend
3710 dda1
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl via0 0
legeeend
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

August 20 2018

5904 b7e0 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer

August 19 2018

legeeend
6455 67c9 500
Reposted fromseaweed seaweed
legeeend
6364 076a 500
legeeend
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

August 06 2018

legeeend

July 29 2018

legeeend
6762 789a
Buena suerte.

June 25 2018

legeeend
7993 ea17 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
legeeend
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl